You can find the Slovak version below the English version.

My life is my work and my work is my life. Because I’m so passionate about everything I do it’s not uncommon for organisations to naturally assume that I will be willing to provide all sorts of services for free. In an ideal world, yes, I would still be doing what I do free of charge, but I live in the real world and I have to provide for myself and my family. Just like everyone else who tends to eat three meals a day. I am also often asked to do something that is not part of my portfolio whatsoever.  I am passionate, if not obsessed, by many different fields, but to make it easier for people to see what exactly I’m offering, I’ve created this page.

The following is a detailed list of everything my team and I can offer, with a specific price. These prices are fair, they are not the highest rates, nor the lowest, and therefore they are non-negotiable.

Therapy

Because I’m deeply convinced that everyone should be able to afford therapy, the price of therapy is low.

20 euro per session.

I do charge 40 euro during the first session. When a client forgets to cancel a session, the extra 20 euro is taken as payment. Otherwise your last session will simply be free. You pay for your last session the first time and you get it back during your last session.

I pride myself on being a therapist that can get positive results in the shortest time possible. You can expect an open, engaging style, that is results oriented. I am continually learning more about psychology and the art of psychotherapy and I take this very seriously.

Private language lessons per 60 minutes

When the lesson can take place at my home or through Skype:

English: 15 euro

Dutch: 20 euro

French, German, Slovak, Russian: 25 euro

If the lesson takes place at a location of your choice in Bratislava add 5 euro to the price. Per 60 minutes:

English: 20 euro

Dutch: 25 euro

French, German, Slovak, Russian: 30 euro

Language lessons for companies per 60 minutes 

English: 25 euro

Dutch: 30 euro

French, German, Slovak, Russian: 35 euro

Why is there this price difference? This is mainly because of the money I have to investment in study material.

High Performance workshops for companies 

These are intense workshops that take a lot of preparation and cost 500 euro for groups of up to 15 people. During the course the participants quickly get to know the most useful psychological concepts and also gain much better insight in how their values determines their approach to work and life. This is a real whirlwind of useful insights and 500 euro is a very fair price.

Lectures on historical, political or psychological topics

I’m often asked to lecture at events, schools or firms and the price tag is always the same:

100 euro for a lecture of twenty minutes.

Plus 10 euro for every extra 10 minutes. A 90 minute lecture would be 170 euro, for example.

A wide range of topics is possible. I have lectured on topics such as the political situation in Ukraine, Slovakia, The American Civil War, US history, the Vietnam War, psychological topics, the history of communism, the pro and cons of universal basic income, Russian history, the process of psychotherapy, the Russian army, unsolved mysteries, the battle of the Little Big Horn, the battle of Gettysburg, famous writers, determination, motivation, the situation in Palestine and the conflict with Israel, the Spanish Civil War, seduction and flirting, slavery in the US, etc

Interpreting or work as a fixer 

For 120 euro you can have my interpreting services the entire day. If I need to book a hotel, I will look for a resonable option, which will be added to the bill.

If you urgently need me on the same day that you contact me, am adding 20 euro, because I will have to cancel other appointments.

I am available for the following five languages: English, Slovak, French, German and Dutch.

Translations to English or Dutch, from Slovak, French, Russian, Slovene, German or Czech

Always 20 euro per page.

25 euro per page if it’s very urgent.

Game host 

I am a total board game geek and can easily organize game nights for groups of up to 15 people. I carefully explain the rules and see to it that novice players are not left behind and that everything is fair. My team and I provide all the games and we can entertain a group an entire evening.

Price tag: 200 euro per evening. This includes the use of a wide variety of board games. If you want us to also arrange the location, the -potentially- price for the location will be added.

Consultation in case you wish to organise an event 

If you require information, contacts, and creative ideas to organize an event, let’s say, for example, an event to promote Slovakia, the price is 50 euro per meeting. We have assisted several organisations to promote countries, writers, food, or services.

Môj život je moja práca a moja práca je môj život. Pretože som tak vášnivý vo všetkom čo robím nie je nezvyčajné že organizácie prirodzene predpokladajú že budem ochotný poskytnúť rôzne služby zadarmo. V ideálnom svete, áno, stále by som robil to čo robím bez platenia, ale žijem v reálnom svete a musím sa postarať o seba a svoju rodinu. Ako ktokoľvek iný kto jedáva tri krát denne. Často odo mňa ľudia chcú veci ktoré vôbec nie sú súčasťou môjho portfólia. Som vášnivý, ak nie posadnutý, mnohými rôznymi oblasťami, ale aby som to ľudom uľahčil, aby videli presne to čo ponúkam, vytvoril som túto stránku.

Nasledujúci je detailný zoznam všetkého čo ja a môj tím môže ponúknuť, so špecifickou cenou. Tieto ceny sú férové, nie sú najvyššie, ani najnižšie, a tým pádom sú fixné.

Terapia

Pretože hlboko verím v to že všetci by si mali byť schopný dovoliť terapiu, jej cena je nízka.

20 euro za sedenie.

Za prvé sedenie účtujem 40 euro. Ak klient zabudne zrušiť sedenie, týchto extra 20 euro je braných ako platba. Inak bude vaše posledné sedenie zadarmo. Zaplatíte za svoje posledné sedenie po prvý raz a dostanete tieto peniaze naspäť počas svojho posledného sedenia.

Hrdím sa tým že som terapeut ktorý dokáže získať pozitívne výsledky za najkratší možný čas. Môžete očakávať otvorený, pútavý štýl, ktorý sa zameriava na výsledky. Neustále sa učím viac o psychológii a o umení psychoterapie, a beriem to veľmi seriózne.

Osobné lekcie jazyka za 60 minút

Ak sa lekcia môže uskutočniť u mňa doma alebo cez Skype:

Angličtina: 15 euro

Holandčina: 20 euro

Francúzština, Nemčina, Slovenčina, Ruština: 25 euro

Ak sa lekcia uskutoční na mieste vášho výberu v Bratislave pridajte k cene 5 eur:

Angličtina: 20 euro

Holandčina: 25 euro

Francúzština, Nemčina, Slovenčina, Ruština: 30 euro

Jazykové lekcie pre firmy za 60 minút

Angličtina: 25 euro

Holandčina: 30 euro

Francúzština, Nemčina, Slovenčina, Ruština: 35 euro

Prečo je tu rozdiel v cene? Je to hlavne pre to že musím investovať peniaze do študijných materiálov.

Vysoko výkonné workshopy pre firmy

Toto sú intenzívne workshopy ktoré potrebujú veľa prípravy a stoja 500 euro pre skupiny až 15-tich ľudí. Počas kurzu sa zúčastnený rýchlo dostanú k najužitočnejším psychologickým konceptom a taktiež získajú oveľa lepší náhľad do toho ako ich hodnoty určujú ich prístup k práci a k životu. Toto je ozajstný víchor užitočných informácií a 500 euro je veľmi férová cena.

Prednášky o historických, politických alebo psychologických témach

Často odo mňa ľudia žiadajú aby som na podujatiach prednášal, v školách či firmách, a cena je vždy rovnaká.

100 euro za prednášku trvajúcu dvadsať minút.

Plus 10 euro za každých 10 minút po tom. 90 minútová prednáška by na príklad stála 170 euro.

Na výber je široká škála tém. Prednášal som o takých témach ako je politická situácia na Ukrajine, Slovensku, Americká Občianska Vojna, história USA, Vietnamská vojna, psychologické témy, história komunizmu, klady a zápory univerzálnej základnej mzdy, Ruská história, proces psychoterapie, Ruská armáda, nevyriešené záhady, bitka pri Little Bighorne, bitka o Gettysburg, známy spisovatelia, odhodlanie, motivácia, situácia v Palestíne a konflikt s Izraelom, Španielska Občianska Vojna, zvádzanie a flirtovanie, otroctvo v USA, atď.

Tlmočenie alebo práca ako jazykový korektor

Za 120 euro môžete mať moje tlmočnícke služby na celý deň. Ak si potrebujem rezervovať hotel, nájdem rozumnú možnosť, a pridám ju k cene.

Ak ma urgentne potrebujete v ten istý deň ako ma kontaktujete, pridávam k cene 20 euro, pretože budem musieť zrušiť iné stretnutia.

Som dostupný pre nasledujúcich päť jazykov: Angličtina, Slovenčina, Francúzština, Nemčina a Holandčina.

Preklady do Angličtiny alebo Holandčiny, zo Slovenčiny, Francúzštiny, Ruštiny, Slovinčiny, Nemčiny alebo Češtiny

Vždy 20 euro za stranu

25 euro za stranu ak je to veľmi naliehavé

Usporiadateľ hier

Som úplný maník na stolné hry, a ľahko dokážem organizovať herné večery až pre 15 ľudí. Pozorne vysvetľujem pravidlá a starám sa o to že nováčikovia nebudú zanechaný v pozadí a že všetko bude férové

Cena: 200 euro za večer. To zahrňuje hranie veľkého výberu stolných hier. Ak chcete aby sme pripravili miesto, -potenciálne- to bude pridané k cene.

Konzultácia v prípade toho že chcete zorganizovať podujatie

Ak potrebujete informácie, kontakty, a kreatívne nápady na organizáciu podujatia, povedzme, napríklad, podujatie o propagácií Slovenska, cena je 50 euro za stretnutie. Pomohli sme viacerým organizáciám propagovať krajiny, spisovateľov, jedlo či služby.