Slovensky

Ak máte záujem naučiť sa holandsky na Slovensku, vaša najlepšia možnosť je doposiaľ Dom Holandčiny. Ponúkame niekoľko rôznych kurzov, súkromných, v skupinách, alebo vo vašej firme. Kurzy je možné uskutočniť sedem dní v týždni, v ľubovoľnom čase. Všetci naši učitelia sú rodený hovoriaci, alebo žili v Belgicku či Holandsku na dlhšiu dobu.

Ponúkame najlepšiu kvalitu, naše metódy zaisťujú že budete ovládať základy holandčiny po troch mesiacoch. Za jeden rok môžete dosiahnuť úroveň B1, a za dva roky môžete dosiahnuť úroveň C1. Naše kurzy sú zábavné, pútavé, interaktívne a prispôsobené potrebám každého jedného študenta. Keďže sme jediná jazyková škola na Slovensku ktorá sa zaoberá výlučne učením holandčiny, dokážeme ponúknuť najlepšiu kvalitu keď ide o ovládanie holandčiny v čo najkratšom čase.

Kontaktujte nás pre viac informácií

Facebook

English

If you’re interested in learning Dutch in Slovakia, your best option by far, is The Dutch House. We offer several different courses, privately, in groups, or at your firm. Courses are possible seven days a week, at any moment of the day. All our teachers are native speakers or have lived in Belgium or The Netherlands for an extended period of time.

We offer the best quality, our methods ensure you will master the basics of Dutch in three months. In one year you can reach level B1 and in two years you could reach level C1. Our courses are fun, engaging, interactive and tailored to the specific needs of each individual student. Since we are the only language school in Slovakia that focuses exclusively on teaching Dutch we can offer the best quality when it comes to mastering Dutch in the shortest possible time.

Contact us for more information.

Facebook